test-คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

ปริญญาตรี มี 1 หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
ปริญญาโท มี 2 หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์