test-คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา