คณะแพทยศาสตร์

ปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เวชนิทัศน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค
ปริญญาโท มี 15 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มี 14 หลักสูตร
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ พยาธิวิทยากายวิภาค
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ วิสัญญีวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ รังสีวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ครอบครัว
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ กุมารเวชศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จิตเวชศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ จักษุวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ศัลยศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ ออร์โธปิดิกส์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ อายุรศาสตร์
ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ฯ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ปริญญาเอก มี 4 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาธิชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)