วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตหนองคาย

ปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์


คณะบริหารธุรกิจ


ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม


คณะศิลปศาสตร์


ปริญญาตรี มี 1 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ