คณะพยาบาลศาสตร์

ปริญญาตรี มี 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท มี 8 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล