test-คณะเภสัชศาสตร์

ปริญญาตรี (6 ปี) มี 2 หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท มี 8 หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเภสัชกรรม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมแผนไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มี 1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เภสัชบำบัด
ปริญญาเอก มี 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ