คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอก 1.อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  (วิชาเอก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปริญญาโท มี 7 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการระบาด
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ