test-คณะเทคโนโลยี

ปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต
ปริญญาโท มี 5 หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรม ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาเอก มี 3 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี