คำสั่งที่ 40 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร