คำสั่งที่ 41 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับป.ตรีและการจัดสอบ