คำสั่งที่ 42 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผนและประกันคุณภาพ