ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
By Admin / June 11, 2015

รายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ดาวน์โหลดที่นี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ รวมถึงภารกิจหลากหลายที่อยู่ในความรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ...

Read More
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
By Admin / June 11, 2015

คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด ระดับปริญญาตรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม...

Read More
1 12 13 14