ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
By Admin / March 15, 2021

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมงานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ร่วมพิธีถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต...

Read More
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้ง 1/2564 เรื่องการรับเข้าศึกษา หลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
By Admin / February 10, 2021

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครั้ง 1/2564 เรื่องการรับเข้าศึกษา หลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ...

Read More
สำนักฯ ร่วมระดมสมองกองสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาเว็บเพื่อการรับเข้าศึกษา
By Admin / January 25, 2021

สำนักฯ ร่วมระดมสมองกองสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาเว็บเพื่อการรับเข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ ได้นำคณะทำงานประชุมระดมความคิดร่วมกับกองสื่อสารองค์กร ซึ่งมีนายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมคณะ...

Read More
อธิการบดี มข. ร่วมหารือในการร่างระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
By Admin / January 23, 2021

อธิการบดี มข. ร่วมหารือในการร่างระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More
สำนักฯ จัดสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สำหรับคณบดี (Dean Forum: Education Transformation: How to implement?
By Admin / January 6, 2021

สำนักฯ จัดสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สำหรับคณบดี (Dean Forum: Education Transformation: How to implement?

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา สำหรับคณบดี (Dean Forum: Education Transformation: How...

Read More
การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
By Win / December 2, 2020

การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์  สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น  รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรงานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา   ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต...

Read More
สำนักฯ ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564
By Win / November 11, 2020

สำนักฯ ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันุธุ์ รองผูเอำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะทำงานเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่นักเรียนในระดับชั้ยมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน “โครงการสานฝันสู่อุดมศึกษาประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ภาพ/ข่าว : ธัญวลัย...

Read More
สำนักฯ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา
By Win / November 11, 2020

สำนักฯ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา เข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์การจัดการสหกิจศึกษา และระบบรายงานด้าน หลักสูตรแนวใหม่ (มคอ. 3-6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาพ/ข่าว : ภรทิพย์ โสสีทา

Read More
สำนักฯ จัดประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
By Win / November 5, 2020

สำนักฯ จัดประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดการประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ....

Read More