ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำนักฯ ร่วมต้อนรับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชพร้อมแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
By Win / October 5, 2020

สำนักฯ ร่วมต้อนรับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชพร้อมแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานคณบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรงานรับเข้าและการตลาด ให้การต้อนรับ...

Read More
ร่วมงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในรูปแบบ New Normal
By Win / September 29, 2020

ร่วมงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในรูปแบบ New Normal

ร่วมงานแนะแนวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวในรูปแบบ New Normal ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ ในหัวข้อ “ ระบบการการคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ Tcas 64” และร่วมมุฑิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน...

Read More
ประชุมสัมมนา ” แนวทางการนำเสนอนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
By Win / September 23, 2020

ประชุมสัมมนา ” แนวทางการนำเสนอนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประชุมสัมมนา " แนวทางการนำเสนอนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 " ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอมันตา...

Read More
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
By Win / September 22, 2020

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ...

Read More
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดสัมมนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
By Win / September 22, 2020

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดสัมมนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 10 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดสัมมนาคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์...

Read More
สำนักฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
By Win / September 22, 2020

สำนักฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

ประชุมปฏิบัติการแนวทางส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย ผศ.ดารณี หอมดีและคณะ ณ ห้องประชุม สพม. 25...

Read More
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. จัดสัมมนาพัฒนาบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา มุ่งเรียนรู้จากการทำงานจริง จบแล้วมีทักษะศตวรรษที่ 21 พร้อม ตอบโจทย์องค์กร
By Win / September 20, 2020

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. จัดสัมมนาพัฒนาบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา มุ่งเรียนรู้จากการทำงานจริง จบแล้วมีทักษะศตวรรษที่ 21 พร้อม ตอบโจทย์องค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการการทำงาน โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์...

Read More
“มข.ผนึกกำลังจัดการศึกษาตลอดชีวิตรองรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย”
By Admin / September 1, 2020

“มข.ผนึกกำลังจัดการศึกษาตลอดชีวิตรองรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย”

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการกล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ได้ดำเนินการในด้านการวางนโยบายและการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน...

Read More
มข. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
By Admin / September 1, 2020

มข. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวคิดการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

Read More
สำนักฯ สอนลงทะเบียนเรียนพร้อมกิจกรรมถาม-ตอบ ต้อนรับน้องใหม่ มข’63
By Admin / August 10, 2020

สำนักฯ สอนลงทะเบียนเรียนพร้อมกิจกรรมถาม-ตอบ ต้อนรับน้องใหม่ มข’63

เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มีกิจกรรมให้ น้องๆ นักศึกษาใหม่ได้ร่วม ถาม-ตอบ ในช่วง #สอนวิธีลงทะเบียนเรียน จากกิจกรรม...

Read More