ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ต้องมีสถานะจบการศึกษาและรายชื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
(ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565)

To be able to register, you must have officially completed your degree which has been conferred by the Khon Kaen University Council.
All registrations must be fully paid for and completed by October 30, 2022.
บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะต้องสั่งชุดครุยผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยระบุข้อมูลขนาดตัว (น้ำหนัก ส่วนสูงและความยาวรอบอก) ในระบบด้วย
Graduates who wish to attend the graduation ceremony must order a graduation gown through the registration system and specify the size (weight, height, and chest).
ขั้นตอนวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้ประสงค์จะขอเลื่อนการเข้ารับปริญญา)
Process to postpone attending the graduation ceremony (for graduates who wish to postpone attending the ceremony)

Login by REG Account


© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม REG ITSupport Service