แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนระดับปริญญาตรี

คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าที่กำหนด

ดาวน์โหลด

คำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

ดาวน์โหลด

ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบขอเอกสารออนไลน์สำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าที่กำหนด

ดาวน์โหลด

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนวิชาในระดับต่ำกว่าหลักสูตร

ดาวน์โหลด

คำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W

ดาวน์โหลด

คำร้องขอโอนหน่วยกิต และค่าคะแนนของรายวิชา

ดาวน์โหลด

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามระบบการศึกษา

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบขอเอกสารออนไลน์สำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ

คำร้องขอแก้ไขตัวสะกดชื่อตัวหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

คำร้องขอแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล แก้ไขคำนำหน้าชื่อ และการสะกด

ดาวน์โหลด

คำร้องขอลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด

คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด
Registration Forms

Request Form for Subject Registration Exceed or Below Credit Limit

ดาวน์โหลด

Educational Break Request Form for Undergraduate

ดาวน์โหลด

Request for a Change of Educational Plan For Graduate

ดาวน์โหลด

Request form for subject/course transfer for undergraduate

ดาวน์โหลด

Request Form for Subject and Grade Transfer for graduate

ดาวน์โหลด

Request Form for Name ChangeCorrection English

ดาวน์โหลด

Request Form for Subject Withdrawal with W Record For Grauduate Level

ดาวน์โหลด

Request Form for Course Withdrawal with W Record for Undergraduate

ดาวน์โหลด

Request Form for Cross System Registration

ดาวน์โหลด

Request Form for Under Registration

ดาวน์โหลด

Request Form for Name or Surname Change or Correction of Title

ดาวน์โหลด