งานบริหารและสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหารและสารสนเทศ
(โทรศัพท์ : 043-202-397)

หัวหน้างานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ Head of Administration, Planning and Quality Development Sectio
งานบริหาร/อาคารสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์
นายจิรพัฒน์ จันทะไพร Mr. Chiraphat Chanthaphai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป General Administration Officer
Tel : 42413 e-mail : aiacha@kku.ac.th
หน่วยแผนและประกันคุณภาพหน่วยบริหารและงานธุรการหน่วยทรัพยากรบุคคลหน่วยคลังและพัสดุ