สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รหัส 62 อัพโหลดรูปถ่ายสำหรับทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562
ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด
ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด

Prospective KKU Student
Document Uploading System