ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด
ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด

Prospective KKU Student
Document Uploading System