นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รหัส 62 อัพโหลดรูปนักศึกษาสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2562
ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด
ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด

Prospective KKU Student
Document Uploading System