ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมายของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556