ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ต้องมีสถานะจบการศึกษาและรายชื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
(ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

To be able to register, you must officially complete your degree and be conferred by the University Council.
All registration with complete payment must be completed before October 31, 2020.
บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะต้องสั่งชุดครุยผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยระบุข้อมูลขนาดตัว (น้ำหนัก ส่วนสูงและความยาวรอบอก) ในระบบด้วย
ขั้นตอนวิธีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้ประสงค์จะขอเลื่อนการเข้ารับปริญญา)

Login by REG Account

Login by KKUMail Account

© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม REG ITSupport Service