ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ต้องมีสถานะจบการศึกษาและรายชื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

Login by REG Account

Login by KKUMail Account

© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม REG ITSupport Service