ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
หากถึงกำหนดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขออภัย มา ณ ที่นี้

© Copyright 2017 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม REG ITSupport Service