เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 3/2558)

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ข้อที่ 1-3 ทั้ง 3 ฉบับ 

เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ข้อ 1 . 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/.130 ลว. 19 .. 2556 

download

 

เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐาน

 

 

ในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

 

 

 

ข้อ 2 . 

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เลือก ภาคปกติ หรือโครงการพิเศษ) 

 

 

 

 

 

>> สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

 

 

 

 

 

>> สำหรับนักศึกษา โครงการพิเศษ (เลือกตามคณะ สาขาวิชา) 

 

 

 

 

 

>> ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ

download

 

ระดับปริญญาตรี .. 2557 (ภาคฤดูร้อน)

 

 

ข้อ 3 . บันทึกข้อความ เรื่อง “ขออนุมัติให้ผู้รับเงินใช้ภาพลายมือชื่อ

ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

download


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1747/2564)

เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

download