Back

นักศึกษาสหกิจศึกษาฯ เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา เทอมปลาย/66

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรงบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการกล่าวรายงาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ความว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นานาชาติ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือคุณลักษณะที่มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติ CWIE นานาชาติ

การจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 1 วัน คือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 81 คน โดยแบ่งออกเป็น 9 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 14 คน

3. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน

4. คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 10 คน

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 คน

6. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 9 คน

7. คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 คน

8. คณะสหวิทยาการ จำนวน 7 คน

9. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวน 10 คน

ซึ่งโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศ ดังต่อไปนี้

กลุ่มประเทศที่ 1 เขตพื้นที่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 51 คน ได้แก่

1.ประเทศ เวียดนาม จำนวน 29 คน

2.ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 15 คน

3.ประเทศ กัมพูชา จำนวน 7 คน

กลุ่มประเทศที่ 2 เขตพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 14 คน ได้แก่

1.ประเทศ มาเลเซีย จำนวน 7 คน

2.ประเทศ อินโดนีเซีย จำนวน 7 คน

กลุ่มประเทศที่ 3 จำนวน 16 คน ได้แก่

1.ประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 2 คน

2.ประเทศ นิวซีแลนด์ จำนวน 1 คน

3.ประเทศ เกาหลีใต้ จำนวน 2 คน

4.ประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 6 คน

5.ประเทศ สิงคโปร์ จำนวน 2 คน

6.ประเทศ ออสเตรเลีย จำนวน 3 คน

สำหรับการกิจกรรมที่จัดเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา CWIE นานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 3” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ

กิจกรรมที่ 2 สัมมนา ในหัวข้อการ “Open Heart Open Mind: รู้เขา รู้เรา รู้งาน”วิทยากรโดย คุณจิราพร ประทุมชัย และ คุณรวิพร สายแสนทอง

กิจกรรมที่ 3 เสวนาในหัวข้อ “CWIE นานาชาติ อย่างไรให้ปัง”

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และอดีตนักศึกษา CWIE นานาชาติ ได้แก่

คุณพรชณิตว์ นามโคตร (พี่เอเซีย) และ คุณพรทิวา ขวัญถาวร (พี่แขก)

กิจกรรมที่ 4 บรรยาย ในหัวข้อการ “สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรเมื่อทำงานกับคนหลาย Generation และแตกต่างทางวัฒนธรรม” วิทยากรโดย ดร.ภารดี ตั้งแต่ง

การดำเนินโครงการถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) ตามแนวทาง CWIE Platform ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน ให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ตามความต้องการของตลาดงาน ผ่านการร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้ CWIE นั้นคือ การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และให้นักศึกษาเกิดมุมมองและขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด