Back

“องค์กรชั้นนำด้านบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา”

วิสัยทัศน์ – Vision

1. ประวัติความเป็นมา

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ. 2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยให้กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย (1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2564) การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ 2) โดยให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กระบวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สำคัญ

การบริการที่สำคัญ

การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร

แนวทางการให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา

สำนักฯให้บริการและสนับสนุนด้านบริหารหลักสูตรโดยการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่เสนอจากคณะวิชาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาและสนับสนุนดำเนินงานจนถึงการได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและการรับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักจึงเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจประเมินหลัดสูตร

การสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักฯดำเนินการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูลและสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา

สำนักฯ ดำเนินการให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา เช่น ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางเรียน การลงทะเบียน การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา การประมวลผลการศึกษา ให้แก่ผู้รับบริการทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน

สำนักฯเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ปณิธานและวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

                     “องค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา” 

                                                                                                 —————————————

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์

“สำนักฯได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบดีเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์”

 

พันธกิจ (Mission)

1. การให้บริการด้านระบบทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบชาญฉลาดและมืออาชีพ

2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านบริหารหลักสูตร การับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษาอาเซียน อย่างมีคุณภาพและคุณค่า

 

ค่านิยมองค์กร

ปณิธาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม การให้บริการด้วยใจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่าอยู่เสมอ และเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านศิลปะวิทยากร

 

วัฒนธรรมองค์กร

การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสุขร่วมกันจากความสำเร็จ