Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น