Back

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปิดเวทีเล่าสู่กันฟัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ จ๊วด คาเฟ่ขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ นำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้า และบุคลากรเข้าร่วม โดยในการสัมมนาประกอบด้วย 2 หัวข้อ

ช่วงเช้า กิจกรรม Leader talk: มีอะไรในเล่มฯ (วาระ พ.ศ.2566-2569) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเล่าเรื่อง “แนวคิดในการบริหาร แผนกลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วาระ พ.ศ. 2566-2569” ให้กับบุคลากรในสำนักฯ ฟัง และก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงหลักในการทำงาน “ACT”ซึ่งประกอบไปด้วย A = Action C=Connecting และ T=Transformation เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวิสัยทัศน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ช่วงท้ายของกิจกรรมภาคเช้ามีการตอบแบบสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในหัวข้อ สิ่งที่คาดหวังและคิดว่าจะทำ และโครงการ/กิจกรรมที่อยากปรับหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวม วิเคราะห์และนำไปใช้ในการดำเนินการต่อไป

และในช่วงบ่าย กิจกรรม Staff share: แบ่งปันมุมมอง โดยการแบ่งบุคลากรตามงานที่สังกัดและวิพากย์หัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการดำเนินงานในภายองค์จำนวน 5 หัวข้อ หลังจากเสร็จจะมีการสรุปประเด็นนำส่งผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีแนวคิดที่ว่าการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บุคลากรต้องมีเป้าหมาย และกำหนดเส้นทางไปสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และก้าวไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคง

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด บริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด