Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันนี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับคุณครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 152 คน จากโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี โดยรวมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และในช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ทางออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM โดยเป็นนักเรียนในระดับมันธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศร่วมด้วยจำนวนทั้งหมด 14 สถาบันการศึกษา

การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เป็นการแนะนำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทราบนโยบาย ขั้นตอน และแนวปฏิบัติของการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักเรียนที่กำลังสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าคัดเลือกในรอบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตลอดปีการศึกษา และกระจายไปในหลายๆ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้นักเรียนรู้สึกรักและอยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตอีกด้วย

ข่าว: หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด