Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ศึกษาดูงาน ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมด้วย นางมัทรี วรรณชัย หัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษา นางสาวภรณ์ฑิพย์ เจริญราษฎร์ และนายจีรศักดิ์ เกษจันทร์ บุคลากรหน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยสุรนารี และทีมงานการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย 2 หัวข้อใหญ่ คือ ระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้จัดการระบบงานสหกิจศึกษาในปัจจุบัน และ ระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่กำลังจะพัฒนาขึ้นใช้งาน เป็นแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานหลายรูปแบบและหลายกลุ่มผู้ใช้ ทั้ง นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคลลทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข เป็นให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพบทบาท และการบริหารจัดการ” และต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการสร้างฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการการทำงาน นานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านหลักสูตร วิชาการ และรับเข้าศึกษาของคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจของสถานประกอบการต่อไปเพื่อบรรลุงานตามแผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อันได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ

ภาพ : หน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ