Back

สำนักฯ พัฒนาทักษะพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรและเครือข่าย

                        สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของบุคลากร ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลักดันยุทธศาสตร์ของสานักฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และการปรับเปลี่ยนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ทำให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีความสุขในการทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร โดยพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development)

                  ซึ่งในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และมากด้วยความสามารถ นายชลธร บุญศรี และทีมงาน

                  การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 2รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จำนวน 54 คน และรุ่นที่ 2ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 จำนวน 44 คน โดยบุคลากรที่เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และเจ้าหน้าที่ คณาจารย์จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

                  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ และเพิ่มทักษะและบุคลิกภาพในการสื่อสารกับผู้รับบริการ โดยหัวข้อในการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ว่าด้วย บุคลิกภาพสร้างความประทับใจ มาตรฐานการให้บริการ ความใส่ใจในการบริการ (Empathy) และเทคนิคการสื่อสารอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

                        ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ภาพ : นายชลธร  บุญศรีและคณะ (วิทยากร)

ข่าว  : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด