Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เน้นพัฒนาและบริการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านบริการหลักสูตร การสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การใช้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน