งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดประกวดนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ภาคการศึกษาปลาย 2561


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน  ในการนี้ มีคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน สหกิจศึกษาอาเซียน  คณาจารย์  นักศึกษาสหกิจศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
        โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียน  และ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา และ เพื่อให้คณกรรมการได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่โดดเด่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการในปีต่อไป
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นกลไกในการพัฒนายกระดับคุณภาพอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานทุกระดับ  โดยการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าโครงการประมาณ 250 คน มีรูปแบบการนำเสนอผลงานปากเปล่า Oral Presentation และ Poster ของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้ออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 192 คน แบ่งการนำเสนอผลงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และการจัดการ
         รองศาสตราจารย์  ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  ก่อให้เกิดผลดีหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็น การได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องต่าง ๆ ด้วยสื่อที่หลากหลาย  สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงลึก  ระหว่างนักศึกษา   สถานประกอบการเชิงบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การวิจัย  และสร้างองค์ความรู้ใหม่  พร้อมทั้งได้เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านกลไกสหกิจศึกษา  และ เป็นการ เสริมสร้างโลกทัศน์ของนักศึกษาให้คิดการณ์ไกลและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในสังคมและสามารถจัดกิจกรรมสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสม
         ทั้งนี้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้ออกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 192 คน แยกเป็นคณะและประเทศต่างๆ  ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ 6 คน .คณะเกษตรศาสตร์     23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 คน คณะวิทยาศาสตร์ 31 คน คณะเทคโนโลยี 1 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 คน คณะบริหารธุรกิจและการ  29 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ    4    คน คณะบริหารธุรกิจ 13 คน คณะศิลปะศาสตร์  2 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 42 คน โดยฝึกใน กลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ดังนี้ ประเทศเวียดนาม 54 คน ประเทศ สปป.ลาว  72 คน ประเทศเมียนมาร์ 2 คน ประเทศกัมพูชา 9 คน ประเทศอินโดนีเซีย 16 คน  ประเทศมาเลเซีย 22 คน ประเทศฟิลิปปินส์  8 คน ประเทศสิงคโปร์ 9 คน
         โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 มีรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายธนาดุล จันทรศรีสุริยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  นายอภิวัน ปัคมา คณะวิทยาศาสตร์  นางสาวจุฬารัตน์ เนื่องชมพู คณะเกษตรศาสตร์  นางสาวสุภาวดี เรืองจันดา คณะเกษตรศาสตร์  กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ  ได้แก่ นายพงค์ปวีร์ ชาญธีระประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์  นางสาวมินตรา วงษ์วิราชวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  นางสาวณิชากร นิพรรัมย์ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ นางสาวปาจรีย์ ศรีหาคลัง  มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ นายนราวิชญ์ ลีลายุวัฒน์ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

Comments are closed.