สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการแนะแนวการศึกษา


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดพักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

ในการนี้ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ได่กล่าวเปิดโครงการใจความว่า “กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานไปแล้วนั้น กระผมในฐานะผู้บริหารสถาบันการศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

การจัดโครงการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ วิทยากรที่บรรยายได้นำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาเครือข่าย ได้รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา การเลือกคณะ/สาขาวิชา ให้อาจารย์แนะแนวและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้นๆ ตามความถนัดและความชอบของนักเรียนต่อไป”

Comments are closed.