สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนและแนะนำสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนและแนะนำสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อชี้แจงแนวนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

2.เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ

3.เพื่อแนะนำสถานประกอบการในต่างประเทศให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน

4.เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาเลือกออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

5.เพื่อให้นักศึกษาที่จะต้องออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษามีความ เข้าใจเนื้อหาและเป้าหมายของโครงการ

6.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตัวและคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ  ในระว่างการปฏิบัติงาน

7. เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาอาเซียนและได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 57 คน และออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ สถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561

 

No Comments Yet.

Leave a comment