ข้อที่ เอกสาร Link
1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว.130 ลว. 19 พ.ย. 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Download
2 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ Files
สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ Files
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคฤดูร้อน) Download
3 บันทึกข้อความ เรื่อง “ขออนุมัติให้ผู้รับเงินใช้ภาพลายมือชื่อในการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Download