เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 3/2558)

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ข้อที่ 1-3 ทั้ง 3 ฉบับ

เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ข้อ 1 . หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว.130 ลว. 19 พ.ย. 2556 download
  เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐาน  
  ในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
     
ข้อ 2 . หนังสือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0514.23/1062 ลว. 9 เมษายน 2561 download
  เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับเงินใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  
  นักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
     
ข้อ 3 . ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เลือก ภาคปกติ หรือโครงการพิเศษ)  
     
  >> สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ  
     
  >> สำหรับนักศึกษา โครงการพิเศษ (เลือกตามคณะ สาขาวิชา)  
     
  >> ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ download
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคฤดูร้อน)