ประกาศและคำสั่ง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คำสั่งปี 2560
คำสั่งปี 2559

คำสั่งที่ 44 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและบริหารจัดการข้อร้องเรียน

คำสั่งที่ 43 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงาน

คำสั่งที่ 42 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

คำสั่งที่ 41 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านรับบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบ

คำสั่งที่ 40 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

คำสั่งที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานปรับกระบวนงาน

คำสั่งที่ 3 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ปี 2559

คำสั่งที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต

คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสือสารองค์กรประจำสำนักฯ

คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญญลักษณ์

คำสั่งที่ 7 แต่งตั้งกรรมการจัดงานโครงการสถาปนาสำนักฯ

คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ และมาสคอต

คำสั่งที่ 9 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสานสามัคคี 4 หน่วยงาน

คำสั่งที่ 10 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงรูปแบบและวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษา

คำสั่งที่ 11 ให้บุคลากรเข้าอบรม เรื่อง การสร้างตัวชี้วัดอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์

คำสั่งที่ 12 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความเป็นเลิศด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการสำนักฯ

คำสั่งที่ 13 สัมมนาแผนฯ

คำสั่งที่ 14 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 15 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ในองค์กร

คำสั่งที่ 16 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา ปี 2559

คำสั่งที่ 17 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณ

คำสั่งที่ 18 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

คำสั่งที่ 19 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง

คำสั่งที่ 20 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่งที่ 21 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการมข.ก่อการรู้เพื่อครูแนะแนว รุ่นที่ 1