ระเบียบและคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ ระเบียบ

ระเบียบการลา (ใหม่)

 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร

 

การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน

 

การประชุมและดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย

 

ชื่อตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วย

 

การจัดตั้ง การรวม และการยุบหน่วยงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน

 

ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน พัสดุ พ.ศ.2559

 

ข้อบังคับว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง

 

คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

 

การมอบอำนาจการให้ปฎิบัติการแทน

 

ประกาศการลา ปี 2559

 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัย เป็นลูกจ้าง

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศ เป็นลูกจ้าง

 

เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

 

เปลี่ยนแปลงชื่อส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ชื่อปริญญาและอนุปริญญา

 

คำสั่งที่ 2174/2559 มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน

 

คำสั่งที่ 2175/2559 มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน

 

มาตรฐานภาระงานและผลงาน

 

มาตรฐานและภารงานผลงานวิชาการ

 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

หารือเกี่ยวกับระเบียบว่่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ

คำสั่งมหาวิทยาลัย

แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักฯ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน ปี 2559

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ

 

คำสั่งที่ 32 การมอบอำนาจแทนผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 

คำสั่งที่ 32 มอบอำนาจหน้าที่แทนผุู้อำนวยการ

 

คำสั่งที่ 517 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คำสั่งที่ 1218 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

 

คำสั่งที่ 6602 แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน

 

คำสั่งที่ 6642 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ

 

คำสั่งที่ 8408 แต่งตั้งผู้ัช่วยนายทะเบียน

 

คำสั่งมข 2529 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรง(วนิดา แก่นอากาศ)

 

คำสั่งมข.แต่งตั้งผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

คำสั่งมข.ที่ 1217 แต่งตั้งผู้รักษากราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

 

คำสั่งมขที่ 7023 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการลา

 

คำสั่งมขที่ 7675 แต่งตั้งรองผอ.แผน