ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการสัมมนา

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการการอุมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร

ประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๘๙๒/๒๕๖๒) เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๙๑๑/๒๕๕๒) เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

แนวทางปฏิบัติในการขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูล TQR

ประกาศฯ (ฉบับที่ ๗๒/๒๕๖๐) เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชา

ประกาศฯ (ฉบับที่ ๒๐๘๓/๒๕๕๙) เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา

ร่างประกาศฯ เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะ ๑

ร่างประกาศฯ เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะ ๒

ร่างประกาศฯ เรื่อง รหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะ ๓

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

การทวนสอบผลการเรียนรู้

ตัวอย่างแบบรายงานการทวนสอบ

ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ประกาศ ศธ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548

ประกาศ ศธ แนวทางความตกลงร่วมมือฯ ม ไทย-ม ต่างประเทศ 2550

ประกาศ ศธ แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ประกาศ ศธ แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เปิดสอนหลักสูตรระบบทางไกล 2548

ประกาศ ศธ จัดการศึกษา ปริญญาโทสองปริญญา 2548

ประกาศ ศธ จัดการศึกษา ปริญญาตรีสองปริญญา 2552

ประกาศ ศธ ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2549

ประกาศ_การกำหนดเงื่อนไขของรายวิชา 2531

ประกาศ_การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา_2546

ประกาศการเสนอขออนุมติเปิด-ปิดรายวิชา

ประกาศทบวงฯแนวปฏิบัติที่ดีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 2545

ประกาศฯ แนวปฏิบัติหลักสูตรโครงการพิเศษร่วมกับปกติ_2546

ประกาศฯ การระบบรหัสวิชา_2548

ประกาศฯ หลักเกณฑ์สหกิจศึกษา 597_2548

ประกาศฯการเปิดและปิดรายวิชา1412_2555

ประกาศฯการปิดหลักสูตร 1523_2555

ระเบียบการศึกษาปริญญาตรีสำหรับผู้ได้ปริญญาตรีแล้ว 2548

ระเบียบฯ การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบ_2550

ระเบียบฯ มข ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 2555

ระเบียบฯว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี_2555

ระเบียบฯสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี_2548