Back

สำนักฯ จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ในหัวข้อสำคัญ 2 เรื่อง โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นเลิศด้านการสอนตาม “แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ของกระทรวง อว. และ “มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร  (UK-PSF) วิทยากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ Principal Fellow (UK-PSF) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสาระสำคัญจากการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand Professional Standards Frame, PSF) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ องค์ความรู้ (อาจารย์มีความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้) สมรรถนะ (อาจารย์สามารถออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์) ด้านค่านิยม (คุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์) ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และมาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร  (The UK Professional Standards Framework ,UK-PSF) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญมากในการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยต้องการ โดยในช่วงท้ายมีประเด็นแลกเปลี่ยนสอบถามเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติและนำไปสู่การพัฒนาอาจารย์ให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจำเป็นต้องประกอบกันเป็นเชิงระบบทั้งด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดเป้าหมายและการดำเนินการให้สำเร็จตามแผนและเป้าหมายนั้นร่วมกัน

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK-QUALITY ASSURANCE, AUN-QA) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ AUN-QA Assessor เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน AUQ-QA และมุ่งเน้นให้เห็นถึงการนำมาแนวทางของ AUN-QA มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) กับนักศึกษาได้อย่างไร ซึ่งกลไกต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เป็นไปทั้งเชิงระบบด้านนโยบายและเป้าหมายร่วมกันกับหลักสูตร

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายอีกห้องประชุมออนไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะให้หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และสอดคล้องกับแนวนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การนี้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้ขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน พร้อมทั้งได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและอธิการบดีที่มุ่งหวังผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทอาจารย์จาก Teaching paradigm สู่ Learning paradigm ฝ่ายการศึกษาฯจึงจัดกิจกรรมและการสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านให้แก่คณะ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในทิศทางให้สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด

ข่าว/ภาพ: งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ