Back

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565


ประชาสัมพันธ์นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
Download หนังสือเชิญรวมโครงการได้ที่นี่ : https://kku.world/5gfbo
สามารถแจ้งความประสงเข้าร่วมภายในวันที่ 23 เมษายน 2566 และดูรายละเอียดโครงการฯได้ที่ https://kku.world/7fqyd
————————————————————————-
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศกันนะคะ 😊

***รับจำนวนจำกัดนะคะ รีบสมัครกันน้าาาา