Back

งานวิจัยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 2 รางวัลในงาน THE 49TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรรมดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “ระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบดิจิทัลและระบบตรวจสอบย้อนกลับเอกสารอัจริยะ” เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในงาน “THE 49TH INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คว้ารางวัลใหญ่ 2 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลนานาชาติระดับเหรียญทอง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ (2) รางวัลพิเศษ NRCT Special Award โล่ห์เกียรติยศจาก วช. พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งในงานดังกล่าวมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเรื่องนี้ รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและนวัตกรรรมดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ และนายกฤษณพล แสงประชุม โดยมีแนวคิดการวิจิยและพัฒนานวัตกรรมบนหลักการความปลอดภัยของข้อมูลและลายเซ็นดิจิทัล การป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และการตรวจสอบย้อนกลับให้เกิดความ Smart ไปพร้อมกับ Secure และนำไปใช้ประโยชน์และเกิดขึ้นจริง รวมทั้งการพัฒนาแก้ไขให้เกิดประโยชน์ขึ้นเรื่อย ๆ แบบไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สามารถตรวจเอกสารดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการออกแบบ Framework และ As a Service ซึ่งเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ผลงานนวัตกรรมตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารของไทยก้าวหน้าเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล

งานวิจัยนี้เป็นผลงานชิ้นแรกของประเทศไทยด้านระบบทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้วยใจและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น