Back

มข. คว้า 2 รางวัลในงานประชุมวิชาการและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน ในงานประชุมวิชาการและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักศึกษาได้คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กลุ่ม นานาชาติดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พาลโนรี นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ ในผลงาน ผลของการใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนในระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบ (The effect of different biostimulants on the seedling and vegetative growth of melon plant.)

และในงานเดียวกันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติดีเด่นระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกด้วย

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นเครือข่าย CWIE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเวทีซึ่งเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจได้เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และให้นักศึกษาเกิดมุมมองและขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากกระบวนการของการดำเนินงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) อีกด้วย

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น