Back

นักศึกษา CWIE นานาชาติเตรียมพร้อมออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องเจิมขวัญ ชั้น 1 โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยหน่วยสหกิจศึกษา งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) นานาชาติ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานความว่า การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ นานาชาติ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือคุณลักษณะที่มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติ CWIE นานาชาติ

การจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้น 1 วัน คือวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 คน

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 27 คน

3. คณะสหวิทยาการ จำนวน 10 คน

4. วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 คน

โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเทศ ดังต่อไปนี้

1.ประเทศ เวียดนาม จำนวน 10 คน

2.ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 5 คน

3.ประเทศ มาเลเซีย จำนวน 5 คน

4.ประเทศ อินโดนีเซีย จำนวน 1 คน

5.ประเทศ ฟิลิปปินส์ จำนวน 3 คน

6.ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน

7.ประเทศ ไต้หวัน จำนวน 3 คน

8.ประเทศ จีน จำนวน 20 คน

สำหรับการกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา CWIE นานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ

กิจกรรมที่ 2 บรรยาย ในหัวข้อการ “สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรเมื่อทำงานกับคนหลาย Generation และแตกต่างทางวัฒนธรรม”โดย ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ตำแหน่ง Communication Manager โครงการวิจัย Quali-Dec สังกัด The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD)

กิจกรรมที่ 3 สัมมนา ในหัวข้อการ “Open Heart Open Mind: รู้เขา รู้เรา รู้งาน” โดย นางสาวรวิพร สายแสนทอง และ นางสาวผานิต ฆาตนาค ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Roleplay หัวข้อ “ทักษะจำเป็นของนักศึกษา CWIE นานาชาติ” โดยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา ตรีกมล คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชเนรินทร์ ฟ้าแลบ คณะเกษตรศาสตร์

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด