Back

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจเข้าร่วมงานล้นหลาม ผลตอบรับดีเยี่ยม!!!

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงบ่ายของแต่ละวันมีการจัดกิจกรรม KKU OPEN HOUSE 2023’ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร พบปะพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจคณะได้โดยตรง สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างแรงจูงในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดงานครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ทั้งหมด 116 บูธ จาก 90 หน่วยงาน และมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,300 โรงเรียน ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 49,613 คน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023’ จำนวน 30,130 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,415 คน

ในเวลา 09.00 น. เริ่มเข้าสู่พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่จากการแสดงกลองทัดจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นรองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานความว่า “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบันไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คุณครูและผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสในการเข้าถึงแต่ละสถาบันผ่านผู้แทนที่ร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต” หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานความว่า “การจัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปเผยแพร่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คุณครูและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนสอบถามโดยตรงจากผู้แทนแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ประกอบกับปีนี้มีการจัดกิจกรรม Open house ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาของคณะที่สนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในอนาคต” โดยในพิธีเปิดมีการให้ผู้เข้างานมีส่วนร่วมในพิธีเปิดโดยการสแกน QRCODE เข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อครบจำนวนการลงทะเบียนภายในงานครบจำนวน 19,999 คน ประธานกดปุ่มเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนจากสถาบันที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบรางวัลกับนักเรียนผู้โชคดีในการเข้าร่วมการลงทะเบียนคือ นายศรัณย์ รู้ปัญญา นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

และในเวลาถัดมาเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transcript กับโอกาสในการประกอบอาชีพ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำในการพัฒนาเอกสารทางการศึกษาดิจิทัลเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย และจะขยายการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจำนวน 2 ท่าน ให้เกียรติบรรยายในในหัวข้อ “เลือกคณะ เลือกชีวิต: เลือกคณะอย่างไรไม่ให้เสียเวลา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และ หัวข้อ “ค้นพบตัวเอง กับ คณะที่ชอบ สาขาที่ใช่” โดย รองศาสตราจารย์จงรักษ์ หงส์งาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวนมาก หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อด้วยการแสดงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรณการตามลำดับ

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023 เดินทางไปยัง คณะต่าง ๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้มีคณะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 คณะประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5,415 คนได้เข้าไปที่คณะที่สนใจ พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่อย่างใกล้ชิด รวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของแต่ละคณะอย่างใกล้ชิด นางสาวกนกพร ลาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมกิจกรรม KKU OPEN HOUSE 2023’ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ว่า “ก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรม มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอันดับหนึ่งในใจอยู่ก่อนแล้ว แต่มีคณะในใจอยู่ 2 คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกพึงพอใจมาก กิจกรรมเกินความคาดหวังในสิ่งที่คิดไว้มาก ไม่ได้มีเพียงแค่การบรรยาย นั่งฟังเท่านั้น แต่เป็นการจัดกิจกรรมเปิดบ้านที่เห็นทุกอย่างของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ผลงานของรุ่นพี่ รุ่นพี่น่ารักให้คำแนะนำเป็นอย่างดี หลังจากเสร็จกิจกรรมตัดสินใจได้ทันทีว่าเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แน่นอน และน้องกนกพร ยังให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมอีกว่าอยากให้รับจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่านี้ อยากให้จัดกิจกรรมแยกออกจากงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรเลย เพื่อจะได้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้โอกาสได้เข้ามาเปิดบ้านที่ มข. และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี”

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น