Back

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยหน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรม Reg-Digital Package ในหัวข้อเรื่อง “Digital Secretary แจ้งเตือนเอกสารผ่าน google worksheet” ให้กับบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล และเสริมสร้างบุคลากรด้าน Digital Literacy พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการทดสอบทักษะด้านดิจิทัล

โดยการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ การอบรมจะเน้นการปฏิบัติจริง Workshop โดยบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง และหลังการอบรมมีการประเมินพร้อมรับใบรับรองการอบรมเพื่อเป็นหลักฐานในการพัฒนาทักษะของตนเองได้อีกด้วย

กิจกรรมอบรม Reg-Digital Package จะเป็นการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งต่อไปจะมีการอบรมในอีกหลายหัวข้ออทิเช่น

1. PowerBi ออกแบบหัดทำรายงานเพื่อทำ dashboard

2. Appsheet พัฒนา workflow การทำงานด้วยการทำแอป

3. SPSS for R2R วิเคราะห์งานประจำงานวิจัยด้วยเครื่องมือเชิงสถิติ

4. digital Skill Tutor เคล็ดไม่ลับกับการผ่านทักษะดิจิทัล

5. Meeting Tools (Zoom, Meet) จัดประชุมยังงัย จะไม่ล้ม Smoot as Silk

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นหน่วยงานในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร รับเข้า ลงทะเบียนเรียน เอกสารสำคัญทางการศึกษา ตลอดจนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการเป็นทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรเริ่มต้นจากการพัฒนาทักษะให้บุคลากรทางด้านดิจิทัลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “องค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา”

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและสารสนเทศ