Back

บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้ารับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล มข. ในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 1 และต่อด้วยบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้ารดน้ำและขอพรจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง เดิม ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ตค 61 – 30 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา โดยรวมระยะเวลากว่า 2 ปี

และในเวลาต่อมา ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม อาคารพิมล กลกิจ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล มข. โดยมี ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิด ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้างานต่างๆ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังทั้งในห้องประชุม และทางอนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “Job Family และ แนวทางที่ KKU HR กำลังขับเคลื่อนในอนาคต” ในหัวข้อการบรรยายได้พูดถึงแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรในอนาคตที่จะมีการแบ่งกลุ่มเป็น Job Family ซึ่งแยกออกเป็นทั้งหมด 13 กลุ่ม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการที่จะส่งมอบโอกาส และสวัสดิการสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญในตำแหน่งเป็นพิเศษ ซึ่งภาพรวมในอนาคตของทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูง บุคลากรต้องหันมาพัฒนาทักษะในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับกับจำนวนบุคลากรที่มีโอกาสลดลงเป็นจำนวนมากทั้งจากการเกษียณอายุราชการ หรือแม้แต่นโยบายการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือเรียกอีกอย่างว่า เออร์ลี่ นั่นเอง

ในช่วงท้ายสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักในนามประธานคณะกรรมการ Future Skill และน.ส.มนัษนันท์ มัคคะรม เลขาคณะกรรมการ Future Skill ได้นำเสนอโครงการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2566 โดยได้รับข้อเสนอแนะเจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะนำไปพัฒนาปรับปรุงแผนในการดำเนินการต่อไป

หลังจากรับฟังจบ น.ส.นวรัตน์ วงศ์คำจันทร์ นักวิชาการศึกษา สังกัด หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตบุคลากร 1 ต้องสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 อย่างและอาจจะต้องหมุน เวียน ย้ายภารกิจ ทำงานแทนบุคลากรที่อยู่ใน Job Family เดียวกันได้

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

[learn_press_profile]