Back

บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW&SHARE)

     เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นายกฤษณพล  แสงประชุม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานรับเข้าและการตลาด หัวหน้าทีม และผู้ร่วมทีม รศ.ดร.วรารัตน์  สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในหัวข้อ ประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำด้านการบริการ (Service Innovation) ในชื่อผลงาน “ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับดิจิทัล และการตรวจสอบย้อนหลังอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Digital Signature” จากจำนวนทั้งหมด 53 ผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW&SHARE) ที่จัดขึ้นโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมอบรางวัล

     นายกฤษณพล  แสงประชุมผู้ได้รับรางวัลกล่าวถึงที่มาของการผลิตระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับดิจิทัล และการตรวจสอบย้อนหลังอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Digital Signature ว่า “เพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาผู้รับบริการที่ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการปลอมแปลง” 

     จากผลการดำเนินการได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษาได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา ทรัพยากรในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ผู้ที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน 2 ช่องทางคือเบื้องต้นผ่านตัว โปรแกรม Adobe Acrobat Reader และอีกช่องทางคือเว็บไซต์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และยังประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่บริการ ทำให้สามารถบริการนักศึกษากรณีอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

     นายกฤษณพล  แสงประชุมยังกล่าวถึงแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องต่อยอดผลงานอีกว่า “ผู้พัฒนาระบบมีแผนพัฒนาให้สามารถรองรับหนังสือรับรองอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ครบทุกรูปแบบ เนื่องจากตอนนี้ระบบนำร่องเปิดใช้งานแค่ส่วนของ Digital Transcrip เท่านั้น”

     ในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW&SHARE) ในครั้งนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 6 ผลงาน ประกอบด้วย

  1. ด้านการบริการ (Service Innovation)
  2. ระบบการยื่นคำร้องด้านงานทะเบียนออนไลน์ (KKU-REQ) โดยนายสมโภชน์ ถิ่นปรุ และทีมงาน
  3. ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับดิจิทัล และการตรวจสอบย้อนหลับอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี Digital Signature โดย นายกฤษณพล  แสงประชุม (ผลงานที่ได้รับรางวัล)
  4. พัฒนาตู้ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KAD : KKU Academic Document) Version 2 โดย นายสุนทร  กุลจันสี
  5. WE KKU ค้นหาสิ่งที่ชอบ หลักสูตร คณะ/สาขาที่โดนใจ โดย นางหทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง
  6. ด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/IT (Product Innovation)
  7. ระบบสนทนาอัตโนมัติสำหรับให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผ่านทาง Line Application (REGKKU LINE CHATBOT) โดย นางสาวนัฏฐา  ทองดา
  8. ด้านกระบวนการ (Process Innovation)
  9. ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา Covid-19 และการใช้ Digital Signature ในการอนุมัติ โดย นายกฤษณพล  แสงประชุม

     โดยทั้ง 6 ผลงานที่กล่าวมาข้างบนเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเท่านั้น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางด้านฐานข้อมูลหลักสูตรและสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต การสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษา การดำเนินงานด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา การให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งภารกิจส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและตอบรับกับความต้องการของผู้รับบริการสูงสุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงมีนวัตกรรม และผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “องค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา”

 

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน