Back

คณบดีคณะต่างๆ เข้าแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรเข้าต้อนรับ

ในวันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี นำโดยผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเช่นกัน

และในเวลา 14.00 น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบแจกันดอกไม้ โดยมี ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรเข้าต้อนรับ

หลังจากแสดงความยินดี ผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงานได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยมีบรรยากาศในการหารือแบบอบอุ่น และเป็นกันเองก่อนเดินทางกลับ

ข่าว/ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ