Back

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเปิดประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุด

ผู้สนใจประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุด สามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-14 ก.ย. 2565 ผ่าน Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceOqawiovVZqFIq7G7G1Uqp_zQOc-ndSzUBw_7qcRY0R2UQw/viewform