Back

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เวลา 09.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านต่างๆของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมการต้อนรับ

โดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ข้อแสนอแนะว่า ต้องการระบบเชื่อมต่อจากนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จากโครงการ “เรียนดีฟรีค่าสมัคร” ในโครงการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นรับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และอยากให้มีการนำฐานข้อมูลศิษย์เก่ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

ภาพ : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด