Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้